اولین کتابها را در چه تاریخ نوشتند؟

کتابها را به طریقی که می شناسیم تا قرون وسطی بوجود نیامدند. نزدیکترین چیز به آنها، لوله های پاپیروس بوده، ورقه های پاپیروس را بهم می چسباندند تا لوله های طویلی از پاپیروس بدست می آمد. رومی ها آنرا «ولومن» می نامیدند، که کلمه ی انگلیسی «ولوم» به معنی مجلد از آن گرفته شده است.

در حدود اواسط قرن پنجم، پوست و پارچه جانشین پاپیروس گردید. پارشمن یا پوست نوشتنی از پوست بره و بز ساخته می شد و پارچه کتابت از پوست گوساله تهیه می شد. ورقه ای که از این مواد تهیه می شد یک روی آن را می نوشتند و بعد به اندازه های یک شکل می بریدند و با رشته های چرمی بهم وصل می نمودند. بدین ترتیب کتاب مانندی درست می شد.

ولی در قرون وسطی بود که کتابهای اولیه شبیه به کتابهای امروزی ساخته شدند. چهار تکه پوست گوساله را بطریقی تا می کردند که هر تکه ای تشکیل دو ورق می داد، سپس این تکه ها را در داخل یکدیگر می گذاشتند بطوری که دسته های 8 ورقی بدست می آمد، که آنرا امروز فرم می نامیدند.

این فرم ها را نزد کاتب می فرستادند که کتاب را روی آن بنویسد. کاتب صفحات را مجزا می کرد و در هر دفعه یک صفحه را می نوشت. ولوم یا صفحه پوست به اندازه ای کلفت بود که می شد هر روی آن را نوشت.

بعد از آن فرمهای نوشته شده را که کتاب را تشکیل می داد صحافی می فرستادند، صحاف این قسمتها را از تای پشت بهم می دوخت.

جلدهای چوبی ساخته می شدند که ته آنها را سوراخ می کردند و فرمها و جلد را بهم می دوختند و صحافی می کردند. سپس تکه بزرگی از چرم را به پشت قسمتها و کناره های چوبی می چسباندند. قدمهای دیگری نیز برای تزئین و نگهداری کتابها برداشته شد، ولی کتاب هایی که ذکر شد اولین کتابهایی بود که شباهت به کتابهای امروزی ما داشتند.

اغلب کتابهای قرون وسطی، انجیل و تورات، کتابهای موعظه و اندرز، و سایر کتابهای مذهبی بود. بعد از آنها، کتابهای مربوط به قانون، پزشکی، تاریخ طبیعی و بعدها تعدادی کتاب شرح وقایع و کتابهای عشقی، بوجود آمد. اغلب کتابهای قرون وسطی به زبان لاتین نوشته شده اند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید