بررسی آگاهی و منطق در رویای شفاف

قسمتی از کتاب روان پر رمز و راز در مورد بررسی آگاهی و منطق در خواب و رویای شفاف میباشد که اکنون آن را میخوانید:

در شرایطی که کنترل و هدایت نسبی جریان خواب از یک سو و آگاهی داشتن از جریان خوابی که انجام می شود با یکدیگر ارتباط و همبستگی دارند, هیچ کدام از این دو به دیگری نیاز ندارد.

لابرگ رویاهایی را یافت که فقط مشخصات یکی از این دو حالت را داشت و اصلا اثری از دیگری نداشت.

همچنین در برخی از رویا های شفاف, او متوجه بود که می تواند هم در جریان رویا دخالت کند و هم قدرت هدایت آن را دارد.

در سال 1992, پژوهشگری به نام دیدری بارت به آزمونی دست زد تا متوجه شود که آیا در تمام رویاهای شفاف چهار شاخص یا پیامد شفاف بودن به شرح زیر وجود دارد یا نه:

  • فرد بداند دارد خواب می بیند.
  • آنچه فرد رویابین احساس می کند پس از پایان رویا ناپدید شود.
  • در جریان خواب و وقایعی که رخ می دهد، لزوما منطق و عقلانیت حاکم نباشد و باشد.
  • فرد رویابین از اینکه یک جهان خارجی واقعی و بیداری هم وجود دارد، خاطره ای در ذهن خود وجود داشته باشد.

تنها در حدود 25% از رویاهای شفاف سوژه ها تمام این عناصر چهارگانه را ندارند، از جمله فرد نمیداند که دارد خواب میبیند.

بارت در یک اثر تحقیقی جدید به نام تحقیقی درباره ی رویاها، به این نکته بسیار مهم اشاره کرده است که برخی از هنرمندان، مانند نقاشان، از محتویات رویای شفاف خود که قسمتی خود به خود و قسمتی خود ساخته یا هدایت شده است، موفق به پیدا کردن سوژه هایی برای نقاشی های خود شده و از آنها نمایشگاه ترتیب داده اند، در حالی که کسانی که استعداد و نبوغ فوق العاده ای در کامپیوتر داشته اند، در یادآوری دستاوردهای خود موفق نبوده و در یافته های خود در شرایط رویا که آن را حقیقت می پنداشته اند و موجبات شادی آنان را فراهم ساخته بود، پس از بیدار شدن متوجه اشتباهات متعدد و واضحی شده اند.

 

پاسخی بدهید