برق یا الکتریسیته کشف کیست؟

نخست یک نکته ی بسیار جالب درباره ی الکتریسیته برایتان نقل می کنم.

با آنکه هزاران سال است که بشر به این پدیده ی طبیعت می اندیشد، ولی باز هم هنوز بدرستی نفهمیده که الکتریسیته چه می باشد!

اکنون عقیده ی دانشمندان بر اینست که در همه چیز ذراتی یافت می شوند که بار الکتریسیته دارند. بنابراین نظریه، می توان گفت که الکتریسیته حرکت و جریان الکترونها یا سایر ذراتی است که بار الکتریسیته دارند.

واژه ی الکتریسیته از واژه ی یونانی الکترون گرفته شده است. اکنون آیا می دانید که معنای «الکترون» چیست؟

الکترون به زبان یونانی یعنی کهربا. یونانیان در ششصد سال پیش از میلاد مسیح پی برده بودند که هرگاه کهربا را مالش دهند ذرات کوچک کاغذ یا پوشال های سبک چوب را به خود جذب می کند.

تا سال 1672 مطالعات بشر درباره ی الکتریسیته پیشرفتی نکرد. ولی در آن سال اتوفون گریکه بار الکتریسیته قویتری را عرضه کرد. او دست خود را در برابر گویچه ی گردانی از گوگرد نگاه داشت و بدین وسیله توانست بار الکتریسیته بیشتری به دست آورد.

در 1729 استفن گری دریافت که موادی مانند فلزات می توانند بار الکتریسیته را از جایی به جای دیگر حمل کنند. از اینجا بود که مواد هادی یعنی «رسانا» کشف شدند.

«استفن» باز دریافت که برخی مواد دیگر مانند شیشه، گوگرد، کهربا و موم نمی گذارند الکتریسیته از جایی به جایی دیگر منتقل شود. اینها را عایق یعنی مواد «بازدارنده» نام نهادند.

گام مهم بعدی در 1733 برداشته شد، زیرا در آن سال یک فرانسوی به نام فی دریافت که الکتریسیته دارای دو نوع بار است: بار مثبت، بار منفی.

البته اشتباه «فی» در این بود که می پنداشت: بار مثبت و منفی، دو نوع مختلف از الکتریسیته به شمار می روند.

سرانجام بنجمین فرانکلین آمد و کوشید که الکتریسیته را به بهترین گونه تعریف کند. به عقیده ی او هر چیزی در این عالم نوعی «جریان الکتریسیته» دربر دارد. بر اثر اصطکاکی که میان اجسام پدید می آید بار الکتریسیته ی یکی از آن دو کم می شود و بر بار دیگری می افزاید.

امروزه ما می گوییم که این گونه «جریان» پدیده ی الکترون ها می باشد، الکترون هایی که البته بار منفی دربر دارند.

نخستین جهش مهم در علم الکتریسیته گویا به سال 800 پدید آمد. یعنی هنگامی که الکساندرو ولتا موفق به اختراع نخستین باطری در جهان گردید.

باطری نخستین منبع پایدار برای تولید الکتریسیته بود که توسط دانشمند مزبور، در اختیار بشر قرار گرفت. از آن پس پیوسته کشف های مهمی به منظور استفاده از الکتریسیته، صورت گرفته است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

پاسخی بدهید