خاکستر هسته ای یا اتمی چیست؟

گرد و خاک و سایر مواد معلق در هوا که در اثر انفجار اتمی، یعنی از بمب هسته ای یا اتمی بوجود آمده باشد خاکستر اتمی گفته می شود. این خاکستر، هوا، خاک و آب را آلوده کرده یا مسموم می سازد.

خاکستر هسته ای بعلت دارا بودن رادیو اکتیویته، می تواند دنیا و فضای اطراف ما را آلوده سازد، بدین معنی که این خاکستر محتوی انواع معینی از اتم هایی است که شکسته می شوند. چون این اتم ها شکسته می گردند مقدار کمی نیرو و ماده خارج می سازند که آنها را تشعشعات هسته ای یا اتمی می نامند.

هر انفجار هسته ای، طوفان عظیمی از آتش و حرارت و مقدار زیادی اتمهای رادیو اکتیو تولید می کند. این اتم های رادیو اکتیو با ذرات گرد و خاک زمین مخلوط می گردند. هزارها تن گرد مواد رادیو اکتیو در اثر انفجار اتمی در داخل جو وارد شده و بصورت خاکستر اتمی به زمین برمی گردد.

سنگین ترین ذرات این مواد در مدت چندین دقیقه یا چند ساعت پس از انفجار هسته ای، بر روی زمین فرود می آید. ذرات سبک تر ابتدا بالا رفته و بعد به کندی به طرف پایین می آیند و حتی ممکن است که کره زمین را به مدت چندین ماه یا حتی برای چند سال دور بزنند ولی عاقبت این ذرات با برف، باران، غبار و مه به زمین می ریزند.

خاکستر هسته ای را که در خارج از بدن انسان بر زمین می ریزد، می توان شسته و برطرف نمود ولی اگر خاکستر اتمی وارد بدن آدمی گردد برای سالیان متمادی در بدن باقی می ماند. خاکستر اتمی با هوا، آب و غذا وارد بدن انسان می شود ولی اساسا” بیشتر از راه غذا وارد بدن می شود.

خاکستر اتمی روی برگ درختان و میوه های آنها نیز می نشیند. همچنین روی خاک فرود آمده و از راه ریشه داخل درخت یا نبات می گردد. حیوانات این نباتات را می خورند سپس انسان ها و سایر حیوانات هم از گوشت این حیوانات استفاده می کنند.

در داخل بدن، اتم های رادیو اکتیو که از خاکستر اتمی ناشی شده اند، نوعی اشعه از خود خارج می سازند، بنابراین وقتی که تشعشعات زیادی از یاخته های زنده عبور کنند، به یاخته ها صدمه زده و یا دفاع بدن را در مقابل بیماری  ضعیف می سازند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید