رنگین کمان چیست؟

رنگین کمان یکی از زیباترین مناظر طبیعت است و بشر مدتها در شگفت بوده است که چه چیز باعث این رویداد می گردد. حتی ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، سعی کرده است که آن را تشریح کند. او فکر می کرد قوس قزح انعکاس اشعه آفتاب در باران می باشد، در صورتی که اشتباه می کرد.

آفتاب، یا هر نور سفیدی، در واقع ترکیبی از تمام رنگهاست. شاید توجه کرده اید که وقتی نور به حاشیه کج و معوج آینه یا حباب صابون برخورد می کند، چه اتفاقی می افتد. نور سفید به رنگهای مختلفی تجزیه می شود. رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش رنگهایست که دیده می شوند.

جسمی را که می تواند نور را بدین طریق تجزیه کند منشور می نامیم. رنگهایی که از نوارهای منشور بیرون می آید، هر رنگی در رنگ بعدی مخلوط می شود و این نوار را طیف می نامیم.

قوس و قزح یک طیف منحنی یا دسته ای از رنگها می باشد، که به سبب تجزیه و شکستن نوری که از داخل آن می گذرد بوجود می آید. قطرات باران به منزله یک منشور عمل می کند.

قوس و قزح (رنگین کمان) فقط در هنگام باران دیده می شود، هنگامی که باران می بارد و در عین حال خورشید به آن نور می تابد شخص باید در وسط قرار گرفته باشد، خورشید در پشت و باران در جلوی آن ببارد، وگرنه نمی تواند رنگین کمان را ببیند. آفتاب از بالای شانه ی شما به قطرات باران برخورد می کند، که نور را شکسته به طیف تبدیل می نماید.

خورشید و چشمان شما و مرکز قوس رنگین کمان همه بایستی در یک خط مستقیم قرار گیرند. اگر خورشید در بالای آسمان باشد، غیر ممکن خواهد بود که چنین خط مستقیمی را فراهم کرد. به همین دلیل است که رنگین کمان را فقط در صبح زود یا دیر وقت در بعدازظهرها می توان دید. رنگین کمان صبح می رساند که آفتاب از جهت مشرق می درخشد، باران در مغرب می بارد. رنگین کمان بعد از ظهرها به این معنی است که خورشید در مغرب می تابد و باران در مشرق می بارد.

مردم خرافی عادت دارند که فکر کنند رنگین کمان علامت بدبختی است. آنها فکر می کردند که ارواح بر روی پلی از رنگین کمان به بهشت می روند و هنگامی که رنگین کمان پدیدار می گردد علامت آن است که شخصی می میرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید