سرعت پرندگان چقدر است؟

در مسابقات اسب دوانی و مسابقات دو سرعت، به راحتی می توان سرعت دوندگان و مسابقه دهندگان را با استفاده از وسایل دقیق اندازه گیری سرعت و با کمک اشخاص، تعیین و محاسبه کرد. اما سرعت پرندگان را چگونه می توانیم اندازه بگیریم؟

تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی درباره ی سرعت پرواز پرندگان مختلف ارائه شده که هیچکدام از آنها دقت و صحت کافی را نداشته اند.

مثلا” برای پرندگانی مانند پرستو سرعتی معادل 170 مایل در ساعت تخمین زده اند. در جای دیگر برای این پرندگان سرعتی معادل 100 مایل در ساعت عنوان شده است. در جایی دیگر برای یک نوع قوش اروپایی با کمک یک ساعت دقیق سرعت شیرجه این پرنده را 165 تا 180 مایل تعیین کرده اند.

اما هیچ یک از ارقام موثق نیست و به اعتقاد بعضی از کارشناسان سریع ترین پرنده تاکنون سرعتی برابر با 2/94 مایل بیشتر نداشته است.

سرعت هایی که تاکنون برای پرندگان محاسبه شده و تقریبا” قابل قبول هستند عبارتند از:

قوش یا باز 65 تا 75 مایل در ساعت. غازها و اردک ها 65 تا 70 مایل در ساعت، نوعی پرستوی اروپایی 60 تا 65 مایل در ساعت. بعضی از مرغها مانند مرغ مگس خوار که ما آن را سریع ترین پرنده می دانیم، سرعتی برابر 55 تا 60 مایل در ساعت بیشتر ندارند.

بعضی از سارها 35 تا 45 مایل در ساعت، چلچله‌ها و یا پرستوها سرعتی برابر با 25 مایل در ساعت داشته، اما می توانند 45 تا 50 مایل در ساعت سرعت خود را افزایش دهند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 8

پاسخی بدهید