شتر چگونه حیوانی است و تا چه مدت بدون آب زنده می ماند؟

در گذشته، قبل از اختراع ماشین و هواپیما، فقط یک وسیله برای مسافرت در صحراهای آفریقا و آسیا وجود داشت و آن شتر بود. به همین دلیل مردم آن را «کشتی صحرا می نامیدند».

وضعیت فیزیکی و بدنی شتر طوری است که می تواند برای مدتها بدون آب و غذا در صحرا بماند. کوهان شتر که قسمت برآمدگی پشت حیوان است از چربی و عضله تشکیل شده و به او کمک می کند تا بتواند کمبود غذا و آب را تحمل کند. در واقع کوهان شتر به منزله ی انبار ذخیره ی غذا است.

به همین منظور، قبل از مسافرت های طولانی در صحرا، به شتر غذا و آب کافی داده می شود، غذای اضافی در قسمت پشت حیوان بصورت چربی ذخیره شده و برآمدگی پشت او بزرگ می شود به حدی که ممکن است به 50 کیلو هم برسد. این چربی ذخیره شده در مواقع ضروری به حیوان کمک می کند تا بتواند روزهای متوالی را بدون آب و غذا سر کند.

شتر همچنین ذخیره ی آب مورد نیاز خود را همراه دارد. این عمل را شتربان با خوراندن نمک به حیوان وادار می سازد تا آب بیشتری مصرف کند.

شتر در واقع، سه منبع ذخیره غذا (معده) دارد. معده اول را ضمن چریدن و نشخوار پر می کند. معده دوم دارای شیره ی مخصوص هضم غذا است و معده ی سوم مخصوص هضم غذای نشخوار شده است.

در دیواره های معده ی اول و دوم، منافذ ذخیره آب وجود دارد. وقتی که این منافذ پر آب می شود عضلات مخصوصی آنها را بسته و مانع خروج آب می گردد. این ذخایر به هنگام نیاز مورد استفاده قرار می گیرند. شتر تا چه مدت می تواند بدون آب سر کند؟ در واقع شتر بدون آب نیست، زیرا صاحبان شترها در مواقع ضروری، آنها را کشته تا از ذخیره ی آب بدن آنها برای ادامه حیات خود استفاده کنند.

اگر شتر آهسته و با بار سبک در صحرا حرکت کند می تواند به مدت 6 تا 10 روز را بدون آب سپری کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 9

پاسخی بدهید