ماگناکارتا یا فرمان مشروطه چیست؟

امروزه، مردم در هر نقطه ای که باشند کاملا” نگران حقوق، آزادی و قوانینی که آنها را در برابر هر نوع ظلم و ستمگری حمایت می کند، هستند. فرمان مشروطه، اولین گامی بود که به سوی آزادی توسط مردم انگلیسی زبان دنیا برداشته شد. این فرمان درسال 1215 توسط جان پادشاه انگلستان امضاء گردید و این فرمان پایه و اساس پیدایش یک نوع حکومت تازه شد.

در عهد حکمرانی جان ظلم و استبداد رواج داشت، دادگاهها فاسد بودند و عدالت رعایت نمی شد. بنابراین بارون ها که در زیر سلطه شاه حکمرانی می کردند سعی کردند که بعضی از مزایا و حقوق قدیمی خود را که عقیده داشتند برای خودشان و مردم مناسب تر است، پس بگیرند. در پانزدهم ژوئن سال 1215 ، آنان با تعدادی از اهل کلیسا تشکیل ارتشی دادند و پادشاه را مجبور کردند که فرمان مشروطه را امضاء کند.

فرمان مشروطیت اولیه شامل 63 اصل بود، که اغلب آنها مربوط به حقوق نجبا و اشراف بود. ولی بعضی از آنها نیز حاوی موادی بود که برای عامه ی مردم خوب بود، چون نجبا و اشراف قول داده بودند که حقوق مشخصی برای مردان آزاد قائل باشند.

سه اصل در فرمان مشروطه وجود دارد که برای مردمی که امروزه زندگی می کنند مهم است و آن هم به دلیل رشد و نفوذ آزادی و عدالت در زیر نظر قانون می باشد. در یک اصل اعلام شده است که هیچ انسان آزادی را نبایستی از زندگانی یا دارایی وی بدون رأی هیئت منصفه یا قانون آن سرزمین، محروم کرد. ملاحظه کنید که همین اصل چه کمکی به اشخاص در برابر بی عدالتی و استبداد می کند.

اصل دیگری در این فرمان اشعار می دارد که، عدالت را نباید فروخت، یا به آن اعتنا نکرد، یا اینکه به تأخیر انداخت. این اصل از کسانی که تحت محاکمه در دادگاهها هستند حمایت می کند، زیرا همین اصل از رشوه گرفتن قضات جلوگیری می کند، یا مانع می شود هنگامی که محکوم در زندان می باشد محاکمه مدت درازی به تأخیر بیفتد. اصل سوم می گوید مالیات ها را بدون رضایت مجمع بارونها نمی شود تغییر داد. در عصر ما، این اصل می رساند که به ما مالیات تعلق نخواهد گرفت، مگر آنکه نماینده ای را که از طرف خود داریم پرداخت آن را تصویب کرده باشد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x