نظام ملوک الطوایفی چه بوده است؟

امروزه اروپا به ممالک زیادی تقسیم شده است. ولی در حدود قرن نهم تا قرن پانزدهم، اروپا در حکم یک کشور واحد بود و با آنکه به نواحی زیادی تقسیم شده بود اما مردمی که در آنجا بسر می بردند خود را بعنوان فرانسوی،آلمانی یا انگلیسی نمی دانستند. در عوض، هر کسی خود را وفادار به ارباب خود می دانست، و ارباب خود را مدیون مالک و ارباب بزرگتر می شمرد و بزرگترین اربابها خود را وفادار به پادشاه محسوب می داشتند.

اربابان محلی که در ناحیه ی بزرگی حکمرانی می کردند مایل نبودند برای اداره کردن و آبادانی حوزه حکمرانی خود تحمل خرج یا زحمتی بنماید. ولی چون محتاج به پشتیبانی و مردانی جنگجو بودند، قسمتی از زمین های خود را به نجیب زادگانی که نسبت به ایشان سوگند وفاداری یاد کرده بودند می دادند. این مردان شوالیه ها بودند و سرزمین هایی که مالکین آن شوالیه ها بودند مانور نامیده می شد. بعضی از شوالیه ها صاحب زمین نبودند ولی ارباب بزرگ آنها را در قصر خود نگهداری می کرد.

تحت فرمان صاحبان املاک غلامان و رعایا بودند. غلامان اجبارا” بایستی در ملک های اربابی بمانند، وقتی زمین خرید و فروش می شد، غلامان هم روی آن معامله می شدند. آنها برای صاحبان املاک کار می کردند، ولی او به آنها غذا و پوشاک نمی داد. در عوض، به آنها قطعه زمینی می داد که برای خودشان در آن کار کنند. این زمین ها را نمی شد از آنها گرفت، و اولاد آنها با پرداخت مالیات به صاحبان املاک و اربابان می توانستند آنرا به ارث ببرند. رعایا، غلامانی بودند که پول ثابتی به ارباب در مقابل زمین می دادند، به جای آنکه مالیات محصول زمین خود را مثل غلامان بپردازند.

ملک های اربابی برای رفع حوائج خود کافی بودند، به عبارت دیگر مردم مجبور نبودند از املاک دیگر چیزی برای زندگی خود وارد نمایند. ارباب برای آنها آسیاب آرد و آغل گوسفند تهیه می نمود که غلامان بایستی در مقابل آنها پول بپردازند.

اگر ارباب شخص خوبی بود، غلامان می توانستند زندگی راحتی داشته باشند. آنها تا دیروقت وخیلی  سخت، کار می کردند، ولی بوسیله ارباب حمایت می شدند و از خواسته ها و احتیاجات آنها رعایت بعمل می آمد. در حقیقت، تجزیه و شکست اصول ملوک الطوایفی آنقدر که مربوط به اعتراض اربابان املاک بزرگ به قدرت شاه بود ارتباط با طغیان دهاقین نداشت در نتیجه مجالس ملی شروع شد. ملتها متولد شدند و بردگان بزودی آزاد گردیدند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید