چرا یکی از پاهای ما بزرگتر از دیگری است؟

آیا به هنگام خرید کفش هیچ توجه کرده اید که یکی از پاهای شما اندکی از پای دیگرتان بزرگتر است؟

اگر تاکنون متوجه ی این امر شده باشید، لابد خواسته اید بدانید که چرا باید چنین تفاوتی میان پاهای انسان وجود داشته باشد؟

آری، علت عمده ی این امر آن است که بدن ما قرینه ساخت نمی باشد؛ یعنی این طور نیست که طرف راست و چپ آن از دو نیمه ی کاملا” یکسان و قرینه ی هم ساخته شده باشند.

به این حقیقت از راههای گوناگونی می توان پی برد. از باب مثال، چهره ی خود را در آینه بنگرید: خواهید دید که نیمه ی راست آن گسترش بیشتری از نیمه ی چپ دارد؛ گونه ی راست اندکی برجسته تر است؛ یعنی دهان، چشم و گوش در آن قسمت به گونه برجسته تری شکل گرفته اند.

نظیر همین دگرگونی در دیگر قسمت های بدن نیز یافت می شود. هرگز هر دو پا به لحاظ نیرومندی و چابکی مثل هم نیستند.

قلب در نیمه ی چپ بدن، ولی کبد در نیمه ی راست آن جای گرفته است. پس می بینید که حتی در دو جزء اندرون بدن نیز همسانی رعایت نشده است. در استخوان بندی ما نیز همین گونه نابرابری ها دیده می شود.

البته همین تفاوت های اندک در میان دو نیمه ی بدن، آثار مهمی بر انجام وظایف اعضای بدن برجای نهاده است. مطالعه درباره ی «راست دستان» و «چپ دستان» نیز به شکل ناهمگونی راست و چپ بدن، ما را با حقیقت شگرفی روبرو می سازد.

96 درصد از مردم جهان راست دستند، و این باز به همان دلیل است که بدن، قرینه وار ساخته نشده است. نا قرینه واری در دو نیمه ی مغز، عامل پیدایش پدیده ی راست دستی و چپ دستی نیز گردیده است.

در جایی برایتان گفتیم که همیشه نیمی از مغز، نیمی از بدن را مهار می کند؛ ولی به گونه ی عکس. یعنی نیمه ی چپ مغز، نیمه ی راست بدن، و نیمه ی راست آن، نیمه ی چپ را در اختیار دارد.حالا از آنجا که معمولا” برتری و چیرگی با نیمه ی چپ مغز است، بیشتر مردم راست دست درآمدند. از این روست که می بینیم بیشتر آنان با طرف راست بدن خود با مهارت و چابکی بیشتری کار انجام می دهند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید