چگونه زمین لرزه شروع می شود؟

شما می توانید با تفکر درباره اتفاقاتی که در اثنای یک زمین لرزه رخ می دهد، سر نخی در مورد چگونگی شروع زمین لرزه بدست آورید. در مدت زمین لرزه، لرزش زمین احساس می گردد و همین لرزش زمین است که سبب فرو ریختن بناها می شود.

بنابراین زمین لرزه یا زلزله، لرزش یا ارتعاش و نوسان سطح زمین است. چه عاملی سبب زلزله می شود؟

خوب، قسمت سنگی پوسته ی زمین ممکن است که جابجا شده و نوعی شکستگی را در این پوسته ایجاد کند. این قطعات شکسته پوسته زمین بحرکت درآمده و بعضی اوقات در اثر یک حرکت عمودی بهم برخورد می کنند و در واقع دیگری هم یک حرکت افقی موجب تصادم آنها می شود.

ولی هنگامیکه یک توده سنگ با نیرو و اصطکاک زیادی با توده سنگ دیگری برخورد می کند: در این حالت، مقدار زیادی نیرو و انرژی مصرف شده است. بنابراین، این انرژی عظیم و وسیعی که در اثر مالش و اصطکاک پدید می آید، تبدیل به ارتعاش در سنگها می گردد. همین ارتعاش چیزی است که ما آنرا یک زمین لرزه یا زلزله احساس می کنیم و این ارتعاش و لرزش ممکن است که هزاران میل حرکت کند.

علت اینکه زلزله بطور مکرر در بعضی مناطق رخ می دهد و تقریبا” در سایر مناطق چنین اتفاقی نمی افتد، آن است که حالت شکستگی سنگها در پوسته زمین، در این مناطق بیشتر وجود دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید