کتاب اثر آیندگان رقیب ایرانی کتاب ارابه خدایان

کتاب‌های «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» نوشتهٔ ایمان صدیقی و «ارابه خدایان» نوشتهٔ اریش فون دانیکن، هر دو به بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته می‌پردازند. هر دو کتاب از نظر موضوعی مشابه هستند، اما در رویکرد و نتیجه‌گیری‌های خود تفاوت‌های اساسی دارند.

شباهت‌های بین دو کتاب

هر دو کتاب «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» و «ارابه خدایان» به بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته می‌پردازند. هر دو کتاب شواهدی از سراسر جهان گردآوری می‌کنند که نشان می‌دهد برخی از سازه‌ها و اشیا و آثار باستانی فراتر از توانایی‌های فناوری بشر در آن زمان هستند.

تفاوت‌های بین دو کتاب

در حالی که دو کتاب «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» و «ارابه خدایان» از نظر موضوعی مشابه هستند، اما در رویکرد و نتیجه‌گیری‌های خود تفاوت‌های اساسی دارند.

 • ایمان صدیقی، نویسنده‌ی کتاب «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی»، رویکردی علمی‌تر دارد و شواهد خود را با دقت بیشتری بررسی می‌کند. او معتقد است که شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته باید با دقت بررسی شوند و نباید به سادگی مرتبط با فرازمینی ها دانسته شوند چرا که امروزه شواهد قوی از حضور فرازمینی ها در دست نیست. او در کتاب خود مدعی میشود که تمدن های باستانی با مسافرانی از آینده و ماشین زمان روبرو شده اند و اثری در تمدن های باستانی در مورد سفر در زمان وجود دارد.
 • اریش فون دانیکن، نویسنده‌ی کتاب «ارابه خدایان»، رویکردی تخیلی‌تر دارد و شواهد خود را به طور گزینشی بررسی می‌کند. او معتقد است که شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته بسیار قوی هستند و نیازی به بررسی دقیق‌تر ندارند. او همه چیز را مرتبط با خدایان فرازمینی که همان خالقین حیات روی زمین هستند میداند.

نقاط قوت و ضعف هر دو کتاب”

نقاط قوت کتاب «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی»

 • رویکرد علمی‌تر
 • بررسی دقیق‌تر شواهد
 • دیدگاه جدید و متفاوت از تاریخ بشر

نقاط ضعف کتاب «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی»

 • برخی از شواهد ارائه‌شده توسط نویسنده قابل بحث هستند.
 • نتیجه‌گیری‌های نویسنده قطعی نیستند.

نقاط قوت کتاب «ارابه خدایان»

 • جذابیت و خواندنی بودن
 • ارائه‌ی شواهد از سراسر جهان
 • دیدگاه جدید و متفاوت از تاریخ بشر

نقاط ضعف کتاب «ارابه خدایان»

 • رویکرد تخیلی‌تر
 • بررسی گزینشی شواهد
 • نتیجه گیری‌ها دقیق نیستند

نتیجه‌گیری

کتاب‌های «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» و «ارابه خدایان» هر دو کتاب‌های جذاب و خواندنی هستند که می‌توانند به خوانندگان کمک کنند تا در مورد احتمال وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته فکر کنند. با این حال، خوانندگان باید توجه داشته باشند که این کتاب‌ها از نظر علمی معتبر نیستند و شواهد ارائه‌شده توسط نویسندگان آنها باید با دقت بررسی شوند.

در ادامه، مقایسه‌ای بین دو کتاب ارائه شده است:

ویژگی اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی ارابه خدایان
نویسنده ایمان صدیقی اریش فون دانیکن
سال انتشار ۱۴۰۰ ۱۹۶۸
موضوع بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته و سفر در زمان در گذشته بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن فرازمینی در گذشته
رویکرد علمی‌تر تخیلی‌تر
بررسی شواهد دقیق‌تر گزینشی‌تر
نتیجه‌گیری قطعی نیستند قطعی نیستند
نقاط قوت دیدگاه جدید و متفاوت جذابیت و خواندنی بودن
نقاط ضعف برخی از شواهد قابل بحث هستند رویکرد تخیلی

لینک خرید کتاب اثر آیندگان:

خرید کتاب اثر آیندگان از دیجی کالا

خرید کتاب اثر آیندگان از کتابراه

پاسخی بدهید