تبدیل واحدهای طولی بهم

برای طول، واحدهای اندازه گیری مختلفی در سراسر جهان وجود دارد که از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.

برای تبدیل واحدهای طولی به یکدیگر از جدول زیر استفاده کنید.

  • یک اینچ: 2.54 سانتی متر
  • یک متر: 1.093 یارد
  • یک متر: 39.37 اینچ
  • یک متر: 0.001 کیلومتر
  • یک متر: 4.44 وجب
  • یک فوت: 12 اینچ
  • یک فوت: 0.305 متر
  • یک یارد: 0.914 متر
  • یک یارد: 3 فوت
  • یک کیلومتر: 0.621 مایل

منبع: ذهن آموز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید