حیوانات دست آموز را دست کم نگیریم!

تاکنون تحقیقات بسیاری در مورد تاثیرگذاری حیوانات بر روابط اجتماعی انسان‌ها صورت گرفته است که نتایج جالب توجهی منتهی شده اند. به عنوان مثال ثابت شده است که حیوانات دست آموز می‌توانند به عنوان کاتالیزورهای روابط اجتماعی باعث استحکام رابطه صاحبان خود با دیگران شوند.

کریستوفر هانتس و همکارانش در دانشگاه مرکزی میشیگان مدتی است که پیرامون این مسئله مشغول تحقیق هستند و توانسته اند ثابت کنند که حضور حیوانات دست آموز در محیط اداره می تواند به گرم تر شدن روابط بین کارمندان و افزایش تعامل درون گروهی کمک کند.

آنها برای این کار، دو آزمایش جداگانه را به مرحله اجرا در آوردند: در آزمایش اول، دوازده گروه چهار نفری از افراد شرکت کردند و از آنها خواسته شد تا در قالب یک گروه کاری در یک اداره با هم تعامل داشته باشند.

در آزمایش دوم، همین تعداد افراد که همگی دارای یک حیوان دست آموز بودند، شرکت داده شدند.

بررسی های دکتر هانتس نشان داد که در آزمایش دوم، محیط تعاملی بسیار مطلوب تری به وجود آمده است که دلیل اصلی آن ناشی از حضور حیوان دست آموز در زندگی و محل کار افراد بود.

حضور حیوانات در محیط اداری گروه دوم موجب شد تا روحیه گروهی، اعتماد متقابل و رابطه دوستانه قوی تری بین اعضا به وجود آید و بهره وری اداری به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

نقش آفرینی مستقیم و غیر مستقیم حیوانات در محیط اداری می تواند در قالب تسهیل و تسریع روابط درون گروهی میان کارمندان و از میان برداشته شدن سلسله مراتب خشک اداری جلوه گر شود.

دکتر هانتس و همکارانش در تحقیق دیگری کوشیدند تا با استفاده از بازی معروف معمای زندانی، تاثیر حضور حیوانات دست آموز در روابط بین افراد را بسنجند.

در این بازی معروف، افراد در قالب گروه های 4 نفری تقسیم بندی شده و برای هر کدام از آنها یک جرم در نظر گرفته می شود.

آنها این اختیار را دارند تا یکی از دو راه موجود را انتخاب کنند: یا هم گروهی‌های خود را به پلیس لو بدهند تا در مجازاتشان تخفیف اعمال شود یا این که با سه نفر دیگر همدست شده و همه با هم مهلکه بگریزند.

در اینجا نیز برخی از اعضای گروه های مختلف دارای حیوان دست آموزی بودند و برخی دیگر نه.

بررسی نتایج این بازی نشان داد که بازیکنانی که دارای حیوان دست آموزی بودند، میل بیشتر برای تعامل با هم گروهی های داشتند و تمایل کمتری برای لو دادن آنها.

نتایج این تحقیقات در کنار نتایج بر آمده از مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی، حکایت از آن دارند که ویژگی های ذاتی حیوانات از جمله وفاداری و نوع دوستی قابل تسری یافتن به صاحبان آنها به طور خاص و اطرافیان آنها به طورعام بوده و محیط مطلوب تری را در سطح خانه، اداره و جامعه پدید می آورد.

حضور و نقش آفرینی سایر حیوانات در محیط زندگی و کار نیز می تواند پیامدهای مثبت و مطلوب بسیاری داشته باشد و روابط بین انسان ها را بهبود بخشد.

منبع: مجله دانشمند ، شماره 567

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید