شمشیر آزتک ها

آزتک ها قومی باستانی در قاره امریکا بودند. قاره امریکا تمدن های باشکوهی مانند مایا، اینکا و آزتک داشته است.

آزتک ها مربوط به دوره پسا کلاسیک بودند و نوعی شمشیر جالب را اختراع کرده بودند. آنها به جای اینکه شمشیر فلزی برنده و تیز بسازند، تعدادی سنگ ابسیدین را روی یک چوب مستحکم نصب میکردند.

ابسیدین بسیار تیز و برنده است. این سنگ تیزتر و محکم تر از هرچیزی است و به همین خاطر در ساخت تیغ جراحی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

شمشیر آزتک

پاسخی بدهید