چرا بعضی چپ دست اند؟

برخی از پدران و مادران نگرانند که چرا فرزندانشان چپ دستند و همیشه با اصرار از آنها می خواهند که سعی کنند تا قلم را به دست راست بگیرند.

آیا این نگرانی بجاست و آیا باید این قبیل اطفال را وادار به نوشتن با دست راست کرد؟

پاسخی که بیشتر متخصصان داده اند، منفی است. یعنی اگر کسی تمایل دارد که با دست چپ کار کند و بدین وسیله کارش را نیز خوب انجام می دهد، نباید جلوی او را گرفت.

از هر صد نفر، تقریبا” چهار نفر چپ دستند.

در تاریخ نیز مشاهده می کنیم که در میان نوابغ روزگار، چپ دستانی چند وجود دارند. لئوناردو داوینچی و میکل آنژ، دو تن از مجسمه سازان مشهور و نابغه ی جهان، هر دو چپ دست بوده اند.

البته ما در جامعه ای زندگی می کنیم که راست دستان اکثریت را تشکیل می دهند. بیشتر چیزها نیز طوری ساخته شده که مناسب برای استفاده با دست راست است. دستگیره ی در، قفل، پیچ و از این قبیل چیزها همه آنگونه ساخته شده اند که راست دستان از آنها براحتی استفاده می کنند. ولی البته کسانی هم که چپ دستند می توانند بخوبی آنها را به کار ببرند.

چرا بیشتر مردم راست دست ولی اقلیت ناچیزی چپ دست شده اند؟

برای این سؤال پاسخی که مورد قبول همه باشد، پیدا نکرده ایم. در این باره، نظریه ای می گوید: قسمت راست با قسمت چپ بدن ما، کاملا” قرینه ی هم ساخته نشده اند. قسمت راست بدن و صورت، کمی با قسمت چپ آن فرق می کند. دستهای ما از لحاظ قدرت با هم متفاوتند. پاهایمان نیز از لحاظ اندازه، دقیقا” همسان نیستند. اینگونه فرقها در تمام اعضایی که در دو طرف بدن ما قرار گرفته اند، مشاهده می گردد.

وقتی به مغز می رسیم، می بینیم که در آنجا نیز دو قسمت راست و چپ، عینا” مانند هم کار نمی کنند. بلکه قسمت چپ آن مسلط بر قسمت دیگر می باشد.

رشته ی اعصابی که از قسمت چپ مغز منشعب می شود، در ناحیه ی گردن به سمت راست بدن می رود. اعصاب مربوط به نیمکره ی راست مغز نیز به قسمت چپ بدن می رود.

بنابراین، چون قسمت چپ مغز چیرگی بیشتری بر بدن دارد و اعصاب سمت راست بدن نیز از آنجا منشعب شده، پس دیگر بخوبی درمی یابیم که چرا ما می توانیم با دست راست بهتر بنویسیم، چیزی را برداریم و یا سایر کارها را انجام دهیم.

در مورد چپ دستان، قضیه برعکس است. یعنی قسمت راست مغزشان بر ناحیه ی چپ چیرگی دارد. در نتیجه، سمت چپ بدنشان بهتر و چابکتر می تواند کارها را انجام بدهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید