چرا خواب می بینیم؟

خوابها معمولا” بیانگر اضطراب ها، ترس ها، اشتیاق ها، آرزو ها و خاطرات ما هستند.

همچنین ممکن است ما تحت تأثیر برخی از عوامل خارجی نیز قرار بگیریم و همان چیزها برای ما رؤیایی پدید آورند. مثلا” اگر شخصی گرسنه یا خسته یا سردش باشد، رؤیایش ممکن است چیزی مربوط به این حالات باشد. اگر رو تختی از روی تختخواب بیفتد شاید خواب ببینید که بر روی یخی شناور، در حرکت هستید. رؤیایی که امشب به شما دست می دهد احتمالا” ناشی از تجربه هایی است که شما در روز قبل داشته اید.

در حال خواب، چیزهایی نیز بر روی بدن اثر می گذارند که ممکن است در کیفیت خواب دیدن نیز مؤثر باشند؛ مانند سردی هوا، سروصدا، ناراحتی و سایر چیزهایی که محیط شخص خوابیده را احاطه کرده است.

خواب ممکن است اثری از تجربه های گذشته یا نیازها و اشتیاق های کنونی شما باشد. از این رو می بینیم، کودکان درباره ی جادوگران و پریان خواب می بینند. بچه های بزرگتر درباره ی امتحان مدرسه، مردم گرسنه درباره ی غذا و سربازان دور از وطن، درباره ی خانواده ی خود چیزهایی به خواب می بینند.

برای آنکه نشان دهیم چگونه آرزوها و نیازهای انسان و همچنین وضع محیط خواب او در نحوه ی خواب دیدن مؤثرند، مثالی برایتان نقل می کنیم:

روزی مردی خوابیده بود. پشت دست او را با یک پارچه ی زخم بندی (گاز) مالش می دادند، او خواب دید که در بیمارستانی خوابیده و نامزدش که به ملاقات او آمده، در کنار تختش نشسته و دستش را نوازش می کند.

افرادی هستند که کارشان روانکاوی است. اینان درباره ی خواب و رؤیا و تعبیر آنها مطالعات بسیاری کرده اند. گرچه همه با اینگونه تعبیرهای خواب موافق نیستند ولی این نکته مسلم است که این روانکاوان بطور جالبی در راه حل این مشکل پیش رفته اند.

آنان معتقدند رؤیا بیان آرزوهایی است که به حقیقت نمی پیوندد، یعنی آرزوهای برآورده نشده. از این رو شخص آنها را در عالم خواب می بیند.

طبق این نظریه، عواملی که ما را به هنگام بیداری از رسیدن به آرزوهایمان بازمی دارند به هنگام خواب از ما دور می شوند و آنگاه ما می توانیم هر چه را که واقعا” خواستارش بوده ایم، بی پروا بیان یا احساس کنیم.

پس ما بوسیله ی رؤیا راهی برای خودنمایی آرزوهایمان فراهم می آوریم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید