دیدن عقرب در خواب به چه معناست؟

دیدن حیوانات و حشرات تقریبا یک خواب رایج بین مردم جهان است. در این مطلب به تعبیر و تفسیر خواب عقرب می پردازیم.

ابن سیرین از تعبیرکنندگان‌خواب در زمان قدیم، معتقد بوده است که دیدن عقرب نشانه دشمن و دشمنی است.

اگر شما از این حیوان آسیبی ببینید یعنی مثلا شما را نیش بزند، در نتیجه در واقعیت هم از دشمن گزندی به شما وارد میشود.

تعبیرکنندگان جدید هم معتقدند که عقرب در خواب خوب نیست و نشانه آسیب و افراد آسیب زننده است.

اگر شما در خواب تبدیل به عقرب شوید و دیگران را نیش بزنید یعنی از شما به دیگران آسیبی میرسد.

اگر ببینید عقرب‌های زیادی دور شما جمع شده اند یعنی در یک موقعیت خطرناک گرفتار میشوید.

اگر ببینید که عقربی را فراری میدهید یا میکشید یعنی بر دشمن غلبه خواهید کرد و در امان خواهید بود.

تعبیر خواب عقرب از دیدگاه یونگ اینگونه است که موقعیت دردناک یا بی‌فایده‌ای معمولا در رویا به صورت دیدن و یا نیش زده شده توسط عقرب دیده می‌شود.

این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید