آیا خورشید همیشه یکسان می تابد؟

شما حتما” عبارت:«مطمئنا” فردا خورشید طلوع خواهد کرد» را خیلی شنیده اید.

خورشید برای ما پیوسته عبارت از چیزی است که همیشه زیبا و قابل اطمینان است. خواه آنرا ببینیم یا نه، می دانیم که پیوسته همانجا در سر جای خود بوده و همان درخشش را هم دارد. خورشید یک ستاره است و بنابراین بوسیله نور خود می درخشد. این انرژی خود را از کجا بدست می آورد؟

اکنون عقیده بر این است که اتم های هیدروژن در قسمت داخلی پر حرارت خورشید ترکیب شده و هلیوم تشکیل می دهد. وقتی که این فعل و انفعال صورت می گیرد، انرژی آزاد شده بطور مداوم و پی گیر به سطح خورشید جریان پیدا می کند، و خورشید باید قادر باشد که برای میلیون ها سال آینده به تابش این انرژی ادامه دهد.

ولی اگر ما خورشید را کمی بیشتر مورد آزمایش قرار دهیم، نمی توانیم تصویر ثابت و یکنواختی از آن بدست آوریم. از نظر سطح اصولا” خورشید مانند زمین، کره جامدی نیست. در حقیقت قسمتهای مختلف خورشید هر یک به نسبتی می چرخند. نسبت گردش خورشید از 25 روز در منطقه استوایی به 34 روز در منطقه قطبی آن افزایش می یابد.

پوسته بیرونی خورشید «کرونا» یا هاله خوانده می شود که از ماده ای سبک و گازی ترکیب شده است. قسمت خارجی این پوسته سفید بوده و دارای شعاع های نورانی می باشد که تا مسافت میلیون ها میل از کناره خورشید بطرف خارج گسترده شده اند. اثر این شعاع ها هر چه کم باشد ولی در تابش و درخشندگی خورشید دگرگونی های حتمی ای پدید می آورد.

پوسته یا قشر دیگر خورشید «کرومسفر» نامیده می شود که در حدود 9000 میل ضخامت دارد و بیشتر آن از گاز هیدروژن و هلیوم درست شده است. از این پوسته است که ابرهای عظیمی خارج گردیده و ممکن است که تا ارتفاع 1000000 میلی هم صعود کنند. این ابرها نیز عدم ثبات و یکنواختی را در تابش خورشید موجب می گردند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید