اندازه خورشید و ماه چقدر است؟

به طور خلاصه، اندازه خورشید و ماه به شرح زیر است:

  • خورشید: خورشید بزرگترین جسم منظومه شمسی است و حدود ۹۹٫۸ درصد از جرم کل آن را تشکیل می‌دهد. قطر خورشید حدود ۱٫۳۹۲ میلیون کیلومتر است که برابر با ۱۰۹ برابر قطر زمین است. شعاع خورشید حدود ۶۹۶ هزار کیلومتر است که برابر با ۱۰۹ برابر شعاع زمین است. دور خورشید حدود ۴٫۳۶ میلیون کیلومتر است که برابر با ۱۰۹ برابر دور زمین است. حجم خورشید حدود ۱٫۴×۱۰^۲۷ متر مکعب است که برابر با ۱٫۳ میلیون برابر حجم زمین است. جرم خورشید حدود ۱٫۹۸×۱۰^۳۰ کیلوگرم است که برابر با ۳۳۳ هزار برابر جرم زمین است.
  • ماه: ماه تنها قمر طبیعی زمین است و پنجمین قمر بزرگ در منظومه شمسی است. قطر ماه حدود ۳٫۴ هزار کیلومتر است که برابر با چهارده درصد قطر زمین است. شعاع ماه حدود ۱٫۷ هزار کیلومتر است که برابر با سی و سه درصد شعاع زمین است. دور ماه حدود چهارده هزار کیلومتر است که بسیار کوچکتر از دور زمین است. حجم ماه حدود ۲٫۲×۱۰^¹⁰ متر مکعب است که برابر با دو درصد حجم زمین است. جرم ماه حدود ۷٫۳×۱۰^²² کیلوگرم است که بسیار کوچکتر از جرم زمین است.
پاسخی بدهید