اولین کتاب چه زمانی ساخته شد؟

کی برای اولین بار کتاب پدید آمد؟ کتاب به صورت کنونی زمان ما، هرگز تا قرون وسطی وجود نداشت.

شبیه ترین چیز به کتاب های کنونی، طومارهای طویلی بود که از«پاپیروس» می ساختند.

ورق های پاپیروس را بهم می چسباندند و طومارهای طویلی را بوجود می آورند.

آن را رومیان ولومن می خواندند.

واژه ی ولیوم نیز که در انگلیسی به معنای«یک جلد کتاب» آمده، از همین کلمه شده است.

حدود نیمه های قرن پنجم بود که لوح های پوستی جایگزین «پاپیروس» گردید.

لوح های پوستی را از پوست گوسفند، بز و گوساله می ساختند.

تنها یک طرف این لوحهای پوستی قابل نوشتن بود.

پس از نوشتن، آنها را به اندازه های مساوی می بریدند و از یک طرف همه ی آنها را با بندهای چرمی بهم می پیوستند.

این تقریبا نوعی «کتاب» بشمار می آمد.

کتابهایی که مانند کتابهای امروزی باشد، برای نخستین بار در قرون وسطی پدید آمد.

چهار پاره از پوست گوساله را طوری تا می کردند که هر یک از آنها تشکیل دو برگ می داد.

آنگاه آنها را در داخل یکدیگر می نهادند و از آن، هشت برگ بوجود می آوردند.

امروزه در اصطلاح چاپی این هشت برگ را یک «فرم» می نامند.

فرمها را نزد کتاب نویس می بردند و او ورقه های پوستی را دانه دانه برمی داشت  بر روی هر دو طرف آنها مطالب خود را می نوشت.

پس از پایان نوشتن، فرمها را نزد صحاف می فرستادند. او نیز از قسمت تا صفحه، آنها را با ریسمان بهم می پیوست.

سپس نوبت جلد کردن می رسید.

برای این منظور، دو لوح از چوب را برمی داشتند و از سوراخ هایی که در لبه ی آنها بود چند یراق را طوری عبور می دادند که فرمهای کتاب را با این لوحها محکم پیوند دهند.

سپس بر روی آن چرم کلفتی هم می کشیدند و یک کتاب جلد شده، آماده می کردند.

گام بعدی برای تزیین و نگهداری این کتابها برداشته شد.

بدین گونه کتابهایی پدید آمد که درست مانند همین کتابهایی بود که ما امروز در دسترس داریم.

بیشتر کتابهایی که در قرون وسطی فراهم می گشت کتابهای مقدس، پندها و دیگر کتابهای مذهبی بود.

سپس کتابهای حقوقی، طبی، تاریخ طبیعی نیز فراهم آمد و کمی بعد تعداد ناچیزی رمان و کتابهای تاریخی هم نوشته و تهیه شد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید