تبدیل واحدهای وزنی بهم

واحدهای وزنی مختلفی در جهان وجود دارند که گاهی نیاز دارید این واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.

برای تبدیل واحدهای وزنی بهم از جدول زیر استفاده کنید:

  • یک گرم: 0.035 اونس
  • یک اونس: 28.35 گرم
  • یک پوند: 0.453592 کیلوگرم (حدودا نیم کیلوگرم)
  • یک پوند:453.592 گرم
  • یک کیلوگرم: 2.20462 گرم
  • یک تن: هزار کیلوگرم
  • یک خروار: 300 کیلوگرم
  • یک خروار: 64000 مثقال
  • یک ری: 12 کیلوگرم
  • یک کیلوگرم: هزار گرم

منبع: ذهن آموز

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید