حروف ابجد صغیر و ابجد کبیر چه هستند؟

حروف ابجد، روشی برای چیدن حروف عربی است که بر اساس الفبای فنیقی انجام شده است. برای اینکه ترتیب این حروف راحت تر در ذهن بماند به شکل کلمه درآورده و حفظ میکنند:

اَبْجَدْ – هَوََّزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِّذْ – ضَظِغْ

هر حرف ابجد را به عددی مربوط میدانند که به شکل زیر است:

(الف =1 )، (ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 )

( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 20 ) ،( ل =30 )

( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 )

( ق = 100 ) ،( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 )

( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

( گ = 2000) ، ( چ= 3000) ، ( پ= 4000) ، ( ژ= 5000)

در دستگاه شور و موسیقی بعد از اسلام از ابجد استفاده شده است.

اعداد حروف ابجد صغیر به شکل زیر است:

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 )

( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 8 ) ، ( ل = 6 )

( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = 6 ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 )

( ق = 4 )

( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 )

( گ = 2) ، ( چ= 3) ، ( پ= 4) ، ( ژ= 5 )

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید