چرا آهن زنگ می زند؟

زنگ چیست و چرا بر روی آهن تشکیل می شود؟ زنگ اکسید آهن می باشد و وقتی بوجود می آید که آهن با اکسیژن حل شده در آب بسوزد. این می رساند که بدون رطوبت موجود در هوا یا رطوبت دیگر، اکسیژن در آب حل نشده و زنگ تشکیل نمی گردد.

وقتی که یک قطره باران بر روی سطح شفاف آهن می افتد، این قطره مدت زمان کمی روشن باقی خواهد ماند. ولی آهن و اکسیژن موجود در آب به زودی شروع به ترکیب گردیده و تشکیل اکسیدآهن یا زنگ را در داخل قطره می دهند. قطره به رنگ قرمز در خواهد آمد و زنگ در آب معلق خواهد ماند. وقتی قطره ی باران تبخیر گردد، زنگ باقی خواهد ماند و تشکیل پوشش قرمز رنگی بر روی آهن می دهد.

وقتی این عمل شروع شد، زنگ زدگی حتی در هوای خشک منتشر خواهد گشت. این موضوع به دلیل آن می باشد که لکه زیر زنگ باعث می شود که رطوبت موجود در هوا جمع شود و آن را جذب کرده نگاه دارد. به همین دلیل است که جلوگیری از شروع زنگ زدگی آسانتر از جلوگیری از انتشار آن بعد از شروع به زنگ زدگی خواهد بود.

به علت اینکه مواد آهنی و فولادی را اغلب مجبور هستیم مدت زیادی نگه داریم، مشکل جلوگیری از زنگ زدگی در آنها مسئله مهمی می باشد. بعضی وقتها چنین اشیایی را با رنگ یا پوشش های مخصوصی می پوشانند. ولی وقتی باید داخل کشتی های جنگی را هنگامی که مورد استفاده نیستند، از زنگ زدگی حفظ کنید چه باید کرد؟

دولت امریکا این موضوع را با به کار بردن ماشین های ضد رطوبت حل کرده است. اینها ماشین هایی هستند که هوای مرطوب را از محفظه کشتی خارج می کنند و آن را با هوای گرم جانشین می سازند. زنگ زدگی فرصت شروع را پیدا نخواهد کرد.

منبع» کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید