چگونه مغز معلومات را در خود ذخیره می کند؟

لینک ورود به بازی همستر

انباشتن مطلب در مغز، یعنی به ذهن سپاری آن.

ذهن سپاری ارتباط نزدیکی با آموختن دارد. روان شناسان کوشیده اند بیان کنند که چگونه بشر چیزی را که آموخته است، در خاطر نگاه می دارد و یا آن را فراموش می کند؛ ولی تاکنون کسی نتوانسته است همه ی مجهولات را در این زمینه پاسخ گوید.

بنابر نظریه ای، چون انسان چیزی را یاد می گیرد، در او نوعی دگرگونی فیزیکی رخ می دهد؛ یعنی انرژی یا طرحی در مغز وی نقش می بندد. می گویند: این گونه اثرهایی که در مغز پدید می آید، با گذشت زمان نیز محو می شود.

نحوه ی احساسات ما در برابر تجارب زندگی نیز خود عاملی است که علت فراموشی یا یادآوری را بیان می کند. چرا که بطور کلی مردم، حوادث ناخوشایند را به فراموشی می سپارند؛ ولی خاطره های دلپذیر را در ذهن، زنده نگاه می دارند.

مغز می تواند کارهای گوناگونی فرا بگیرد و هرچه بیشتر پرورش یابد، از عهده ی کارهای بیشتری برآید. مغزهای بسیار ساده ی بعضی از حیوانات، آموزش را به گونه ی سطحی و ناپخته فرا می گیرند؛ ولی بشر که مغزی پیشرفته دارد، توانسته است بزرگترین تواناییها را در زمینه ی فراگیری از خود نشان دهد.

اما درباره ی این سؤال که مغز چگونه و در کجا معلومات را انباشته می کند _ همان گونه که گفتیم _ هنوز دانشمندان از عهده ی یافتن یک پاسخ کافی به این سؤال بر نیامده اند. با این حال، چنین به نظر می رسد که احتمالا” ضبط معلومات به قشر بیرونی مغز ارتباط داشته باشد؛ یعنی همان سطح چین و موجداری که قسمت بیشتر مخ را پوشانده است.

هرگاه این قسمت براثر جریان ضعیف برق تحریک شود، خاطره های گذشته به ذهن انسان باز می آید. پس این گونه محرّک ها مغز را برمی انگیزانند تا خاطره ای را که از دیرباز در خود سپرده است، بار دیگر «تازه» گرداند.

در ضمن، این نکته را نیز می دانیم که هرگاه برخی از نقاط مغز آسیب ببیند، حافظه ی انسان از دست می رود. حال آیا این نقاط همان محل ذخیره ی معلومات هستند؟ ما نمی دانیم؛ حتی نمی دانیم که مطالب به چه ترتیبی در مغز گنجانده می شوند.

برخی از دانشمندان تصور کرده اند که این عمل نوعی فرایند شیمیایی است؛ یعنی یاخته های عصبی مطالب را پس از شماره گذاری به طریق شیمیایی، در لابلای خود جای می دهند.

برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که حافظه، بر اثر نوعی دگرگونی دایمی در بافت عصبی پدید می آید.

پس حافظه نیز هنوز به عنوان یکی از اسرار زندگی بشر، باقی مانده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید