کمونیسم به زبان ساده یعنی چی؟

کمونیسم یک ایدئولوژی و جنبش فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف نهایی آن ایجاد یک جامعه کمونیستی است؛ جامعه‌ای که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شده و طبقات اجتماعی، پول و دولت وجود ندارد. در کمونیسم عوامل تولید متعلق به مردم هستند. در اینجا ثروت بر اساس نیاز بین مردم توزیع می‌شود. کمونیسم بر اساس اصل برابری اقتصادی است.

منبع: مکالمه با Bing، 5/29/2023

پاسخی بدهید