یاخته ها یا سلول ها چه هستند؟

از یاخته ها چه کاری ساخته است؟

یاخته همان سلول است.

یاخته ها در واقع آجرهای ساختمانی هستند که بر روی هم چیده شده و اندام یک موجود زنده را تشکیل داده اند.

هر موجود زنده ای از یک یا چند یاخته درست شده است. ساده ترین گیاهان و جانداران فقط یک یاخته دارند؛ اما در موجودات بزرگتر یاخته های بسیاری در کنار هم و به کمک هم، فعالیت دارند. در واقع می توان گفت که آنها را بطور گروهی سازمان داده اند، و هر یک را برای انجام کار ویژه ای به منظور اداره ی زندگی گیاه یا حیوان گماشته اند.

از اجتماع تعدادی از یاخته های ویژه ای که کار خاصی انجام می دهند، مجموعه ی مخصوصی پدید می آید که بافت نام دارد؛ مانند: بافت استخوانی، بافت ماهیچه ای، بافت پوستچوبی (در درختان).

از اجتماع چند بافت گوناگون که به همکاری یکدیگر، وظیفه ی خاصی را انجام می دهند، مجموعه ی دیگری پدید می آید که اندام، نامیده می شود؛ مانند دست که از اجتماع بافت های استخوانی، عصبی، ماهیچه ای و دیگر بافت ها، درست شده است.

یاخته ها در بدن انسان بر 5 گروه مهم تقسیم می شوند:

1 . یاخته های پستانکی: با این یاخته ها، پوست و غده ها درست می شوند. همچنین سطح داخلی رگها نیز با آن آستر می گردد.

2 . یاخته های ماهیچه ای: با این یاخته ها سه نوع گوناگون عضله در بدن پدید می آید.

3 . یاخته های عصبی: این یاخته ها در ساختمان مغز، نخاع و اعصاب به کار می روند.

4 . یاخته های خونی: این یاخته ها را می توان در خون و لنف یافت.

5 . یاخته های بافت پیوندی: این یاخته ها چارچوب بافتهای بدن را درست می کنند.

نقش دستگاه خون در بدن موجودات کاملتر رساندن غذا و اکسیژن به تمام یاخته های بدنشان است؛ همین طور مواد زاید و بیهوده، مانند گاز کربنیک را نیز از آنها می زدایند.

یاخته ها به آرامی غذا و اکسیژن را با هم ترکیب کرده، بدین گونه حرارت و انرژی لازم را برای زندگی و فعالیت خود، فراهم می آورند. در پرتو همین انرژی است که ماهیچه ها، توان کار می یابند و اعصاب بر مخابره ی پیامها، و مغز نیز براندیشیدن توانا می شود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید