چگونه دوربین عکس می‌اندازد؟ | طرز کار دوربین عکاسی

چشم انسان در واقع نوعی دوربین عکاسی است.

وقتی که شما دوروبر خود را می‌نگرید چشمتان عمل عکسبرداری انجام می‌دهد.

عدسیهای چشم مانند عدسیهای دوربین کار می‌کنند. شبکیه‌ی چشم نیز عینا مانند فیلمی است که دوربین عکاسی، تصویرها را در خود می‌پذیرد.

وقتی که نور وارد چشم می‌شود، سطح حساس شبکیه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. همینگونه در دوربین بجای شبکیه، سطح فیلم است که نور بر روی آن اثر می‌گذارد.

فیلم عکاسی به گونه‌ی خاصی تهیه شده است، یعنی آنکه مواد شیمیایی مخصوصی دربردارد که نور می‌تواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی بر آن نقش ببندد. پس اگر در جهان ماده‌ای حساس به نور نبود، هنر عکاسی هم هرگز وجود پیدا نمی‌کرد.

اکنون ببینیم عمل عکاسی چگونه انجام می‌گیرد:

مهمترین کاری که در عکاسی انجام می‌گیرد آن است که نور وارد دوربین می‌شود، و تغییری در نیترات نقره‌ای که بر سطح فیلم مالیده شده، ایجاد می‌کند. به گفته‌ی دیگر، وقتی که نور بر روی فیلم می‌تابد، نیترات نقره‌ی آن را تیره می‌گرداند. آنگاه بدین وسیله است که تصویری بر صفحه‌ی فیلم نقش می‌بندد.

پس عکسبرداری در واقع یعنی همین واکنش شیمیایی.

البته روشن است که برای انجام این کار نخست لازم است که نور به دوربین بتابد تا بتواند ماده‌ی حساس فیلم را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

نور از چه راهی وارد دوربین می شود؟

از راه عدسی دوربین. پس عدسی مانند یک قیف است که نور از درون آن عبور کرده بر صفحه‌ی فیلم پخش می‌شود.

همینکه با فشار تکمه‌ای، دریچه ی دوربین را باز می‌کنیم، نور به سرعت وارد شده بر فیلم اصابت می‌کند. در اینجا ناگهان یک واکنش شیمیایی رخ می‌دهد، یعنی ذرات برمور نقره که در سطح فیلم موجودند، دستخوش تغییر می‌شوند.

سپس وقتی که فیلم را از دوربین خارج می‌کنند برای ظاهر کردنش آن را با چند مایع مختلف به عمل می‌آورند.

در این حال می‌بینند که ذرات تغییر یافته‌ی فیلم همه تیره شده‌اند، ولی جاهای دیگر فیلم همچنان روشن باقی مانده‌اند. همین قسمت‌های تیره و روشن فیلم است که تصویر را پدید می‌آورند.

هر چه نور شدیدتر باشد، قسمتهای مختلف فیلم را تیره‌تر می‌سازد.

از ظاهر کردن فیلم یک تصویر منفی(یا نگاتیو) در اختیار ما قرار می‌گیرد. نگاتیو یعنی خلاف آنچه که در صاحب تصویر دیده می‌شود.

بنابراین‌، قسمت‌های روشن صاحب تصویر بر روی فیلم تیره می‌افتد، و بر عکس قسمت‌های تیره‌اش به گونه‌ی روشن نقش می‌بندد.

مرحله‌ی بعدی چاپ فیلم است.

یعنی اکنون هنگام آن رسیده تا فیلم منفی را بر روی کاغذ چاپ کنیم. بدین وسیله عکس مثبت(یا پوزتیو) بدست می‌آید.

پوزتیو یعنی تصویری که عینا مانند خود صاحب تصویر است.

برای تهیه‌ی عکس مثبت فیلم را بر روی کاغذ مخصوصی قرار داده، سپس از روی آن نوری را عبور می‌دهند.

در نتیجه، قسمت‌های تیره‌ی فیلم بر صفحه‌ی کاغذ، روشن و قسمت‌های روشن آن نیز تیره می‌شود. چنین تصویری درست مطابق همان شخص یا چیزی است که قبلا با دوربین عکس آنها را به صورت نگاتیو برداشته بودیم.

خلاصه، می‌بینید که چگونه برای گرفتن یک عکس باید نخست مرحله‌ی منفی یا نگاتیو پیموده شود، و سپس به مرحله‌ی مثبت یا پوزتیو و تصویر واقعی و دلخواهمان، خواهیم رسید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 4

پاسخی بدهید