تله پاتی تلفنی : وقتی به دلمان می افتد چه کسی زنگ میزند!

برای اغلب ما پیش آمده است که ناگهان به یاد دوستی افتاده ایم که مدت ها از او خبری نداشته ایم و سپس ، اندک زمانی بعد ، او به ما زنگ می زند.
این تجربه ی ساده که ظاهرا نشان دهنده نوعی ارتباط و همبستگی ذهنی میان اشخاصی است که فواصل زمانی و مکانی آنها را از هم جدا کرده است.
در این ویدیو در مورد تله پاتی و مواردی از آن صحبت میکنیم. همچنین تمرینات واقعی برای انجام آن گفته شده است:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید